вторник, 8 януари 2019 г.

Бизнесът с коли под наем, разкошни лимузини с шофьор под наем


Разраства се бизнесът с коли под наем, луксозни лимузини с шофьор под наем, наемане на бусове с и без шофьор, автомобили под наем Един от големите проблими за бизнеса с Рент а кар е отливът на британските туристи от Северното Черноморие и презстрояването се отразяват и на бизнеса с наемане на коли. Независимо от това ръст в сектора има. До преди една година основните ни клиенти бяха британски граждани, които търсеха коли от нисък и среден клас - практични, компактни и с относително по-нисък разход на гориво.
За момента тип туристи почти липсват и търсенето се преориентира, каза Димитрова. По думите й на този етап контингентът на коли под наем фирмите са руски говорещи туристи или инвеститори. Най-често те предпочитат автомобили от по-висок клас.От известно време все по-често към наемането на коли поглеждат и българи. В момента около 5 на сто от сделките се дължат на тях. Разчитаме още и на индивидуалните клиенти, които идват при нас с готов маршрут и резервации на хотели и места за почивка още от чужбина, както и на т.нар. СПА туристи. Причината е, че в момента цените на СПА програмите у нас и в Унгария са най-ниските в Европа. По негови думите му пазарът във Варна все още не е достатъчно развит и е със сезонен характер. Основно чужди компании са тези, които налагат използването на услугата. Интересът на фирмите към наемането на коли е дългосрочен. Това е т.нар. оперативен лизинг, при който компаниите използват автомобилите за срок до 3 години срещу определена такса и след изтичането на срока ги връщат на коли под наем компаниите. Пречка за по-големия растеж на бизнеса е манталитетът на българина, който предпочита да притежава собственост, а не да я наема, коментира Александров.
Запитвания от страна на българи има рядко и обикновено това са хора, които не живеят постоянно в България, посочи и Кристина Чакърова. За момента сме обхванали само комплекси в чужбина, защото малка част от българските хотели засега позволяват освен резервиране на стаи, но и заплащане по електронен път на услугите. Разрастване на бизнеса може да се очаква, в случай че полетите до Черноморието станат по-редовни през зимния период и градове като Варна и Бургас се превърнат в постоянни, а не чартърни дестинации, смятат представителите на rent-a-car бизнеса.

Car rental business, luxury limousines with driver hire, rental of busses with and without driver, rental cars One of the great prospects for the business of rent a car is the outflow of British tourists from the North Black Sea coast and the rebuilding also reflects the the car rental business. Nevertheless, there is a growth in the sector. Until one year ago our main customers were British citizens looking for low and medium-class cars - practical, compact and with relatively lower fuel consumption.
For the moment, the type of tourists is almost missing and demand is reorienting, Dimitrova said. In her words, at this stage, the car hire companies' contingent are Russian speaking tourists or investors. Most often they prefer higher-end cars. For some time, Bulgarians are also looking to hire cars. At present, about 5 per cent of the deals are due to them. We also rely on the individual customers who come to us with a ready-made route and bookings of hotels and resting places from abroad, as well as of the so- Spa tourists. The reason is that currently the prices of spa programs in Bulgaria and Hungary are the lowest in Europe. According to him, the market in Varna is still not developed enough and is seasonal. It is mainly foreign companies that require the use of the service. The interest of companies in hiring cars is long-term. This is the so-called. operating leases where companies use cars for up to 3 years for a fee and, after the expiration date, return them to car rental companies. An obstacle for the bigger growth of the business is the mentality of a Bulgarian who prefers to own property rather than rent it, Aleksandrov commented.
Inquiries by Bulgarians are rare and usually they are people who do not live permanently in Bulgaria, Kristina Chakarova pointed out. For the time being we have only complexes abroad, because a small part of the Bulgarian hotels so far allow for reservation of rooms but also electronic payment of the services. Business growth can be expected if flights to the Black Sea coast become more regular in the winter, and cities such as Varna and Bourgas will become permanent rather than charter destinations, the representatives of rent-a-car business say.

Няма коментари:

Публикуване на коментар